Marina Livsmedel – mötesplats för alla aktörer inom värdekedjan från hav till bord

En ny mötesplats, Marina Livsmedel, har skapats i Västsverige för alla aktörer som vill vara med att utveckla hela värdekedjan från hav till bord. Syftet är att skapa kopplingar, både formella och informella, mellan de ingående företagen, myndigheterna, organisationerna och forskningsinstitutionerna kring marina livsmedel. På sikt kommer detta att generera hållbar och kunskapsbaserad tillväxt. Bakom initiativet till plattformen står bland andra Chalmers, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen.

 

Marina livsmedel omfattar både fiskesektorn och vattenbruk. I regionen finns största delen av svensk beredningsindustri och omfattande handel med fisk och skaldjur. Dessutom finns spetskompetens inom forskning av fiskens hälsbefrämjande effekter, miljöaspekter av fisk och vattenbruk samt fiskbeståndets utveckling.

 

Viktigt styrkeområde i Västsverige

Satsningen på marina livsmedel är en del av en större satsning på hela det maritima klustret på västkusten som regionens näringslivsenhet gör i samverkan med ledande lärosäten och forskningsinstitut. Den maritima näringen har pekats ut som ett viktigt styrkeområde i Västsverige. Detta vilar på två aspekter. Den första aspekten är havet; vattnet från Atlanten och Östersjön som möte i Västerhavet och havet som bryts upp av öarna som bildar Bohuskustens skärgårdsområden, från Kosterskärgården i norr till Göteborgs södra skärgård. Den andra aspekten är den maritima verksamheten som främst omfattar näringslivet som vuxit fram tack vare de möjligheter som havet skapat. Genom ett ökat samarbete mellan myndigheter, akademi och industri skapas ett positivt innovationsklimat med hållbar utveckling och ökad tillväxt i regionens maritima verksamheter

 

SIK samordnar och driver plattformen

SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik har fått uppdraget att vara värd för Marina Livsmedel. Susanne Ekstedt är ansvarig för att samordna arbetet inom plattformen. Men fler personer på SIK är inblandade i att driva den; Friederike Ziegler och Thomas Angervall som båda är engagerade i frågor som rör miljö och uthållig produktion av marina livsmedel samt Maria Lövenklev som är engagerad kring frågor om produktsäkerhet och hygien av fisk och skaldjursprodukter.

– I värdskapet ingår att förvalta och utveckla plattformen samt bidra till att det på ett naturligt sätt skapas mötesplatser för nya kontakter, samarbeten och aktiviteter, berättar Susanne Ekstedt.

 

Ambassadörer länkar till akademi och näringsliv

Plattformen har, av naturliga skäl, sin bas i Göteborg och Västsverige, men ambitionen att nå och engagera aktörer i övriga delar av landet. Kopplat till Marina Livsmedel finns ”ambassadörer” som utgör eldsjälar inom sina områden och som fungerar som länkar till akademin respektive näringslivet i stort. ”Ambassadörernas” roll är bl a att inspirera till nya aktiviteter, samt att vara aktiva inom informationsspridning. Inom plattformen är Bengt Gunnarsson ”ambassadör” för näringslivet och professor Ann-Sofie Sandberg och biträdande Professor Ingrid Undeland, båda verksamma på institutionen för Livsmedelsvetenskap på Chalmers, ”ambassadörer” för akademin. Ann-Sofie Sandberg forskar kring sjömat och hälsa, och Ingrid Undeland kring kvalitet hos sjömat, samt hur man bättre kan använda outnyttjade resursflöden.

 

Tre målområden
Plattformens verksamhet är indelat i tre målområden.

  1. Utveckling av vattenbruket
  2. Värdeskapande inom fisket
  3. Mervärde hälsa och miljö

 

Inom målområdet Utveckling av vattenbruket ligger fokus på att stärka möjligheterna för odling och förädling av musslor samt verka för att få till stånd en testanläggning för fisk och skaldjursodling. En pågående aktivitet är en SWOT-analys för musselnäringen för att identifiera styrkor och svagheter som förekommer idag och se vilka möjligheter som finns för utveckling, med målet att ta fram en handlingsplan för tillväxt inom musselnäringen.

Målområde 2 Värdeskapande inom fisket handlar om att tillvarata underutnyttjade marina resurser t ex restprodukter från processade marina råvaror och att också främja redskapsutveckling och levandeförvaring. Man ska också verka för att utveckla en testbädd där företag inom fisk- och skaldjursbranschen ska kunna testa nya ideér och utveckla nya produkter.

Det tredje målområdet Mervärde för hälsa och miljö omfattar att dokumentera hälsoeffekter av marina livsmedel och att verka för att produktionen av marina livmedel sker med ett livscykelperspektiv för att säkerställa en resurseffektiv produktion och minskad miljöpåverkan.

– Gemensamt för samtliga tre målområden är att en viktig del av verksamheten handlar om att kommunicera med såväl bransch­företrädare som allmänheten och att sprida kunskap om marina livsmedels fördelar, säger Susanne Ekstedt.

 

Dialogmöten och workshops

Marina Livsmedel är nu inne i sin andra fas med fler utåtriktade aktiviteter som dialogmöten, workshops och andra aktiviteter som på olika sätt ska bidra till att stärka, utveckla och stödja den marina livsmedelssektorn. I augusti hölls den första workshopen i Fiskhamnen och redan i slutet av oktober hålls en andra workshop på temat Musslor och Säker sjömat. Därefter följer i början av december ett tredje event med fokus på Sjömat och hälsa.

 

 

DET MARITIMA KLUSTRET

. . . omfattar hela den maritima/ marina sektorn, det vill säga sjöfart, marin teknik, maritim turism, marina livsmedel, marin bioteknik, offshore och havsbaserad energi samt havs­förvaltning.

KOMMANDE AKTIVITETER
24 oktober, 10-12 Musslor och 13-15 Säker sjömat (SIK, Göteborg)
3 december, Sjömat och hälsa (13-16 på Chalmersvillan, Gibraltargatan 1A)

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt