Havsförvaltning

Havsförvaltning är ett fokusområde som binder samman hela det maritima klustret i Västra Götaland.  Regelverk och strukturer med koppling till människors nyttjande av och påverkan på havet berör i stort sett alla samhällssektorer som har med havet att göra.

En effektiv, ekosystembaserad förvaltning av havsresurser förutsätter att de olika instrumenten för förvaltning av hav integreras liksom att aktörer och förvaltningssystem kommunicerar effektivt med varandra.

Framgångsrik havsförvaltning kräver även att hänsyn tas till åtskilliga rättsakter och policys med koppling till bl.a. miljöskydd, energi, fiske och transporter. Likaså finns det behov av en omfattande integration mellan olika förvaltningsnivåer, från den internationella, till den nationella, regionala och lokala nivån.

De olika regelverk som påverkar användningen av havet har tillkommit utifrån olika behov och utvecklats utifrån olika rättsliga och kulturella traditioner. Det finns därför överlappningar och i vissa fall även konflikter dem emellan. Det riskerar att undergräva uppnåendet av övergripande politiska målsättningar eller åtminstone göra arbetet mer tids- och resurskrävande. Att motverka detta kräver kunskap och samverkan.

Mot denna bakgrund syftar arbetet inom fokusområdet havsförvaltning till att utveckla samverkan kring havsförvaltning, särskilt havsplanering och genomförande av relevanta regelverk och policys, mellan relevanta privata och offentliga aktörer i regionen.  Vi arbetar på olika sätt för att höja kunskapsnivån om havsförvaltning bland nyckelaktörer och för att etablera arenor för utbyte av forskningsresultat och erfarenheter mellan förvaltning, forskning och näringar.

Länkar EU

European MSP Platform>>

Värdorganisation

Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet
Besöksadress: Seminariegatan 1F
Postadress: Box 260, 405 30 Göteborg
havochsamhalle.gu.se

Ambassadör Havsförvaltning
David Langlet, Professor i havsförvaltingsrätt, Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
david.langlet@law.gu.se

Kontaktperson Maritima Klustret
Jessica Hjerpe Olausson
Maritim expert
Tel: 070-080 60 18
E-mail: jessica.hjerpe.olausson@vgregion.se

 

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt