Framtiden för havet i norra Bohuslän

Politikerna i norra Bohuslän har nu satt gemensamma mål för vad man vill göra med havet. Målen är samlade i ett program som är första steget i processen att ta fram en så kallad blå översiktsplan. Med detta initiativ är Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil de första kommunerna i landet som gör en gemensam strategisk planering för vad de vill göra på och i havet. Den 23 juni släpps programhandlingen och fram till 15 september är det öppet för alla att ha synpunkter och göra inspel under programsamrådet.

Ett hav i balans med ett friskt ekosystem. Det är själva utgångspunkten som målen bygger på. Det handlar om ett hållbart fiske som är grunden för levande kustsamhällen. Om bärkraftigt vattenbruk. Om ett klokt båtliv. Om utvecklingsmöjligheter för storskalig beredningsindustri. Om områden för marin energi. Om funktionella frakthamnar i strategiska lägen. Om en ren och attraktiv kust som är tillgänglig för alla. Om en turistnäring som blomstrar. Det handlar om vilket Bohuslän vi vill lämna över till våra barn. Och för det krävs politiska beslut som skapar förutsättningar att ta tillvara havet som resurs femton, tjugo år fram i tiden.

Att det är Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil som är först ut i Sverige med att gemensamt översiktsplanera för havet är naturligt om man beaktar det faktum att havsytan i dessa kommuner är större än landytan. Och nu tar man alltså ett gemensamt samlat grepp om havets potential, dess möjligheter och sårbarhet, i en planprocess som är en balansgång mellan utveckling och bevarande.

De mål som är formulerade i programhandlingen beskriver de intressen som finns för att ta havet i anspråk. Intressen som i en del fall kolliderar. Syftet med målen är dels att beskriva vad man vill uppnå med processen, dels att utgöra avstamp för de diskussioner som krävs för att kunna göra kloka avvägningar mellan olika intressen. Fiskodlingar och marin energiproduktion är ett exempel. Dessa verksamheter kräver vattenytor som kan komma att krocka med fiske och båtliv.

”Vi behöver gemensamt mellan kommunerna komma överens om hur vi på ett hållbart sätt ska skapa förutsättningar för dessa näringar. Kanske finns lösningen i grannkommunen? Genom att vi jobbar tillsammans, utifrån en gemensam plan, kan dessa frågor få bättre och snabbare lösningar”, säger Ronnie Brorsson, ordförande i Tillväxt Norra Bohuslän.

Under sommaren kommer programmet att presenteras på olika publika evenemang ute i kommunerna. Syftet är att sprida information och ge så många som möjligt möjlighet att tycka till och komma med inspel till programhandlingen.

Kontaktpersoner:
Ronnie Brorsson, ordförande Tillväxt Norra Bohuslän. 070-954 25 77
Elsie Hellström, processledare Tillväxt Norra Bohuslän. 0706 – 486079
Carl Dahlberg, projektsamordnare Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi. 076 – 8082260
Bengt Gustafsson, fysisk planerare Sotenäs kommun. 070 – 235 77 90

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt