EU-direktiv om havsplanering

23 juli i år fattade EU beslut om ett EU-direktiv om havsplanering. Efter flera års förhandlingar har förslaget om ett havsplaneringsdirektiv – som har sitt ursprung i direktoratet för havsfrågor i EU-kommissionen (DG Mare) antagits av Rådet och Parlamentet. Det inträffar samtidigt som Sverige inför en lag om havsplanering genom förändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen. För Sveriges del innebär detta att det finns färdiga och beslutade havsplaner för Västerhavet, Östersjön och  Bottenhavet år 2017, enligt den preliminära tidplanen.

EU:s direktiv är en ram för havsplanering som medlemsländerna skall följa. Syftet med havsplanering är att ”främja hållbar tillväxt i havsrelaterade ekonomier, hållbar utveckling i havsområden och hållbar användning av marina resurser”. Enligt direktivet är målet för havsplanering följande:
1. När medlemsstaterna upprättar och genomför havsplanering ska de beakta ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter för att stödja hållbar utveckling och tillväxt i den havsrelaterade sektorn genom att tillämpa en ekosystemansats och främja samexistens mellan relevanta verksamheter och användningsområden.

2. Genom sin havsplanering ska medlemsstaterna sträva efter att bidra till hållbar utveckling i sektorerna för energi till havs, sjötransport, fiske och vattenbruk samt bevarande, skydd och förbättring av miljön, inklusive motståndskraft mot effekterna av klimatförändringar. Medlemsstaterna kan dessutom sätta upp andra mål, t.ex. främjande av hållbar turism och hållbar råvaruutvinning.

3. Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas befogenheter att avgöra hur de olika målen återspeglas och prioriteras i deras havsplan eller havsplaner.

Man kan konstatera att EU:s direktiv har en tydlig utvecklingsprofil. Man pekar ut vissa näringar som genom direktivet skall få ett tydligt utrymme för sin utveckling. Ekologisk hållbarhet och klimatfrågan är också utpekade som centrala principer för havsplaneringen vilket sätter gränser för utvecklingsambitionerna.

Läs hela direktivet på länken http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_257_R_0005

 

 

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt